4/10/2006

 

Confrontatie en verzoening

Het artikel “Confrontatie, geen verzoening” van Ayaan Hirsi Ali, dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond, maakte mij kwaad toen ik het las. In het artikel reageert zij op het manifest “Eén land, één bevolking” van Anja Meulenbelt, Mohammed Rabbae e.a.. Dat Hirsi Ali zich verzet tegen de onderdrukking en de bedreiging die uitgaat van de radicale islam, dat is goed. Maar daarbij scheert zij de radicale islam over één kam met de islam als geheel, en zij past haar visie toe op het Nederlandse integratievraagstuk in het algemeen, en daarmee richt haar gedachtegoed veel schade aan m.b.t. de kansen in Nederland voor de verschillende bevolkingsgroepen om vreedzaam samen te leven. Woede en angst voor een radicale totalitaire en gewelddadige variant van de Islam maakt soms dat mensen irrationeel gaan denken, dat ze niet meer open en neutraal naar de wereld kijken maar dat zij zich laten verblinden door hun angst en woede. Dat is volgens mij wat er met Ayaan Hirsi Ali gebeurt en wat ook duidelijk blijkt uit de manier waarop zij dat artikel heeft geschreven. Woede en angst leidt tot overdrijving, het geweld en totalitaire denken dat alleen onderdeel uitmaakt van de radicale islam, wordt geprojecteerd op de Islam als geheel.

Hirsi Ali schrijft:
“Het grootse verschil van mening tussen de beide denkrichtingen ligt in de opvatting over wat een mensenleven waard is. Westerlingen zien een leven als een heilig doel op zich, een op individuele autonomie gestoelde vrijheid waar je niet mag aankomen.”

Dit is een generalisatie, er kan onmogelijk van alle westerlingen gezegd worden dat zij een mensenleven als een heilig doel op zich zien, anders zou er geen doodstraf zijn in de VS en zouden er niet zoveel moorden worden gepleegd.

“Binnen de islam is alleen de gelovige, de moslim, een mens en zelfs diens leven is alleen heilig als de persoon in kwestie zich aan alle regels heeft gehouden. Het leven van afvalligen is wel heel onheilig, zij mogen, nee moeten zelfs worden gedood.”

Ook dit is een generalisatie / overdrijving. Moslims die vinden dat afvalligen gedood mogen / moeten worden, zijn een kleine minderheid in de wereld. Hier heeft Hirsi Ali het niet over de radicale islam maar over de islam in het algemeen.

“Het westen wordt bedreigd door een zeer gevaarlijke, internationale ideologie die zijn wortels heeft in de radicale islam.”

Uit deze zin blijkt duidelijk een angst voor de radicale islam. En die angst leidt tot overdrijving, het leidt ertoe dat de feiten uit het oog verloren worden en problemen worden opgeblazen tot ongekende grootte. De kern van het probleem is dat Ayaan Hirshi Ali geen onderscheid maakt tussen verschillende kanten van de islam, tussen enerzijds de radicale islam en anderzijds de oorspronkelijke leer van de islam zoals die in de koran is verwoord, en de manier waarop moslims geloven overal over de wereld, waar nogal grote verschillen tussen bestaan.

“Intussen worden overal waar moslims hun geloof serieus nemen de westerse vrijheden bedreigd.”

Wat een grote overdrijving! Op wat voor manier worden westerse vrijheden altijd en overal bedreigd waar mensen hun geloof serieus nemen? Wanneer mensen vijf keer per dag bidden is dat een teken dat zij hun geloof serieus nemen. Op wat voor manier wordt het westen daardoor bedreigd?

“De totalitaire islam bereidt zijn volgelingen voor op een jihad, een heilige oorlog. Demografisch gezien is het nog maar een kwestie van tijd tot de volgelingen van het enige ware geloof ook hier de overhand krijgen.”

Eerst gaat het over de “totalitaire islam”, dan gaat het over “de volgelingen van de islam”, dus in het algemeen, dus ze haalt die twee weer door elkaar.

“Het aantal moslims ligt volgens sussende officiële schattingen op 15 miljoen, maar dat aantal wordt allang betwist door critici van wie sommigen zeggen dat het inmiddels om 40 miljoen gaat.”

Waarom heeft Hirsi Ali het over “sussende schattingen”? Waarom zou het een geruststellende gedachte zijn dat er weinig moslims zijn in Europa? Het gaat hier om alle moslims, niet om alleen extremisten, de meerderheid die gematigd is en gewone burgers in Europa zijn die een geloof aanhangen, daarvan is het toch helemaal niet erg als er meer van zijn dan 15 miljoen?
En hoeveel is dat nu eigenlijk, 15 miljoen of 40 miljoen, in verhouding tot de totale Europese bevolking? De totale bevolking is ruim 700 miljoen, 40 miljoen is daarvan een percentage van 5,7 procent (en dat is dan dus de “niet-sussende” en misschien ook niet kloppende schatting). En dat zijn alle moslims, waarvan de extremistische / totalitaire slechts een heel klein percentage vormen (ongeveer 150 echt gevaarlijke extremisten in Nederland, misschien is hun aantal inmiddels iets toegenomen, maar het blijft een hele kleine minderheid).
Demografisch is het volgens Hirsi Ali een kwestie van tijd tot de totalitaire moslims in Europa de overhand hebben gekregen. Dat kan best slechts een kwestie van tijd zijn, maar dan wel van een ongelooflijk lange tijd, ze moet heel wat eeuwen geduld hebben voordat radicale moslims in Europa de meerderheid van de bevolking zullen vormen. Toch voorziet zij deze situatie zelf al in 2030.

“Als dit scenario tot uitvoering komt, heeft dat grote gevolgen voor joden, homo’s, vrouwen, afvalligen en atheïsten. Christenen zullen dan moeten leven als dhimmi’s, een stille minderheid die extra belasting betaalt en uitgesloten is van bepaalde beroepen.”

Hirsi Ali ziet het al helemaal voor zich. Dit is een vorm van doemdenken die heel ver gaat.. Haar denken gaat uit van een groot aantal aannames die niet kloppen. Ten eerste dus dat het moslim aandeel van de Europese bevolking zo snel zal groeien, ten tweede dat de meerderheid van gematigde moslims zich direct zal aansluiten bij de minderheid van extremisten, ten derde dat de huidige Europese machthebbers zich direct massaal gewonnen zullen geven onder het mom van democratie en ten vierde dat als Europa Islamitisch zou worden het meteen de allerergste variant zou worden die op dit moment in de wereld te vinden is.

“In de reactie op de radicale islam tekenen zich in de politiek, maar ook onder journalisten, publicisten, wetenschappers en burgers twee benaderingen af: de verzoeningsgerichte (zie bijvoorbeeld het pamflet van Mohammed Rabbae en anderen op Forum, 4 april) en de confrontatiezoekende.”

Wacht even, wat zegt Hirsi Ali hier? Ze zegt dat de verzoenende benadering een reactie is op de opkomst van de radicale islam. Dus dat radicale moslims dreigen met geweld en dat de verzoeners zeggen: "laten we vrede met jullie sluiten" (Hirsi Ali spreekt letterlijk van een duivels verbond tussen de verzoeners en de radicale islam). Maar is dat wel de bedoeling van de verzoeners, om vrede te sluiten met gewelddadige extremisten? Nee, de schrijvers van het pamflet hebben het over een heel ander onderwerp, zij hebben het over groeiende tegenstellingen in de Nederlandse samenleving tussen autochtonen en allochtonen. Dat is iets anders dan tussen enkele islamitische extremisten en de rest van Nederland. Vervolgens maakt Hirsi Ali een fijne vergelijking tussen de “verzoeners” en de overlopers naar de nazi’s in de tweede wereldoorlog (beschouwt zij deze politici werkelijk als overlopers naar een fascistische ideologie?). Over de meelopers in de tweede wereldoorlog zegt Hirsi Ali: “door steeds meer toe te geven dachten zij Hitler en Mussolini tevreden te stellen”. Wat een walgelijke vergelijking, alsof Anja Meulenbelt en Mohammed Rabbae willen toegeven aan Mohammed B om hem tevreden te stellen. De vergelijking loopt op alle fronten spaak, de situatie is totaal niet vergelijkbaar (Mohammed B is ook al niet vergelijkbaar met Hitler, niet qua bedreiging die hij voor de wereld vormt).

Een belangrijk verschil tussen de islam en nazisme is dat nazisme als geheel een verdorven ideologie is die van het begin af aan gericht was op onmenselijke racistische uitroeiing. De Islam is een wereldreligie, net als christendom en jodendom, die gericht is op het uitdragen van een geloof. Normaal gesproken, in het overgrote deel van de wereld, gebeurt er niets anders dan dat moslims gewoon hun persoonlijke geloof belijden. Daar is niets mis mee. De islam is een appel die een rotte plek heeft: de radicale islam. Nazisme is een appel die in zijn geheel verrot is. Wat doe je met een rotte plek in een appel? Die probeer je eruit te snijden, zodat de rest van de appel weer goed is. Verzoenen doe je met de rest van de appel, niet met de rotte plek. Als de hele appel rot is dan moet je daar in zijn geheel van af zien te komen. Met de islam is dat niet het geval. En de verzoeners hebben het dus niet speciaal over de islam, zij hebben het net zo goed over niet-moslims. De tegenstellingen worden groter in Nederland, de angst en haat neemt toe. Dat is slecht voor ons land, op die manier kunnen we niet constructief met elkaar samenleven. Hirsi Ali pleit voor confrontatie, geen verzoening. Confrontatie met de radicale islam is prima, laten we er alles aan doen om extremisme en terrorisme tegen te gaan. Maar met de niet-radicale moslims en de allochtonen die geen moslim zijn, daarmee is verzoening heel hard nodig. Hirsi Ali’s simplistische haatzaaierij richt veel te veel schade aan.

En aan het einde maakt ze ook nog even een onsmakelijke grap: “Churchill noemde verzoeners ‘schapen in schaapskleren’ en iedereen weet wat islamieten met schapen doen.” Hier blijkt de haat uit, als ze zich niet had laten verblinden door haar gefrustreerde emoties dan had ze een neutrale feitelijke tekst geschreven met respect voor normale islamieten, dan zou ze dit soort gore grappen niet maken.

Comments:
Confrontatie en verzoening - Esther Langen kent haar klassieken niet want zij schrijft;

Het artikel “Confrontatie, geen verzoening” van Ayaan Hirsi Ali, dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond, maakte mij kwaad toen ik het las. In het artikel reageert zij op het manifest “Eén land, één bevolking” van Anja Meulenbelt. En aan het einde maakt ze ook nog even een onsmakelijke grap: “Churchill noemde verzoeners ‘schapen in schaapskleren’ en iedereen weet wat islamieten met schapen doen.” Hier blijkt de haat uit, als ze zich niet had laten verblinden door haar gefrustreerde emoties dan had ze een neutrale feitelijke tekst geschreven met respect voor normale islamieten, dan zou ze dit soort gore grappen niet maken. Einde Citaat.

Anders zou Esther weten dat Winston Churchill op de wolven in schaapkleren uit de woorden van de Profeet uit het jaar 0 doelde en niet op Enki de verwilderde man die met gazellen leefde en door een priesteres uit Babylon gevonden, meegenomen en de taal leerde, met haar lag en later klaagde dat zijn geliefde gazelles voor hem wegvluchtte. Dit verhaal in spijkerschift over Gilgamedes gaf aanleiding tot de opvatting dat Semitische herders en dus ook Ismaelieten, Muzelmannen of Moslims het met hun geiten en schapen doen waarover in de Hadith gescheven zou staan dat ze het dier dan wel in een ander dorp moesten verkopen want het was onrein geworden en niet geschikt voor eigen consumptie. Misschien weet ze van de zondebok waar heel Jerusalem de zonden aan afveegde en die naar het hoogste punt gejaagd van de rots afstortte want aan Anja's rashaat doet ze braaf mee.

Wanneer zij met gore en onsmakelijk bestialiteiten geitenneuken bedoelt en niet het ritueel afslachten van schapen en geiten vanwege de voedsel uitdeling bij het offerfeest dan is haar associatie volkomen abuis. Ingegeven door het duivelse zetwerk bij de krant voor het volksdeel dat 40 jaar terug in de kerken "hoed ons voor de Islam" bad, zie onderstaande pagina uit de volkskrant, door in grotere letter opnemen van gespitst citaat "schapen in schaapskleren" plus "iedereen weet wat islamieten met schapen doen".

Esther stelt dat hier haat van Ayaan uit zou spreken terwijl het echt haar eigen idee is dat
zij zo denkt. Het veelvuldig gebruik van de term geitenneuker in de media is geen excuus.

Het is helemaal geen onsmakelijke grap als je bedenkt dat de Zionisten vonden dat de
Joden in Europa zich als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden. Dat is de context. Met de conclusie al zou Ayaan geen respect voor "normale islamieten" hebben door haar gefrusteerde emoties kent Esther haar eigen lijf niet mocht zij op kittelaarroof of erger doelen.
 
Beste Paul,

Het zal mij een zorg zijn op wie Churchill doelde (Chamberlain volgens het artikel). Het ging mij om het tweede deel van wat Hirsi Ali zei: "iedereen weet wat islamieten met schapen doen". Oftewel: "iedereen weet dat moslims barbaren zijn die mensen slachten of het schapen zijn". Niet zo vreemd dat ik dat een onsmakelijke grap vind, toch?

(hoe kom je erbij dat ik het over geiten neuken zou hebben?)

Wat is er aan de hand Paul, dat je zo'n vreemde reactie plaatst?
Schapen slachten is niets mis mee, het enige waar iets mis mee is, is om daarbij een vergelijking tussen schapen en mensen te maken, zoals Hirsi Ali deed.

Dat de Volkskrant juist die onsmakelijke grap heeft uitvergroot als quote, dat zou dus niet mijn keuze zijn geweest, maar dat is niet echt waar het mij om gaat. Hirsi Ali zegt het zelf letterlijk zo in het artikel, en daar gaat het mij wel om.

Er staat: "Zulke politieke verzoeners zijn 'schapen in schaapskleren', zoals Churchill zei over Chamberlain. En iedereen weet wat islamieten met schapen doen."

(Trouwens, waarom heb je de Profeet en Enki hierbij gehaald?)

Ok, ik kan niet weten wat Hirsi Ali precies voelt, of dat haat is of iets anders. Ik kan alleen afgaan op wat zij zegt.
Maar mijn punt blijft staan dat dit geen neutrale formulering is en dat dit soort onsmakelijke grappen mij kwaad maken. En wat mij kwaad maakt en wat niet, dat kan ik wel zelf aangeven.

Voor jou Paul, geldt wat dat betreft in mijn ogen hetzelfde als voor Hirsi Ali: als er geen sprake is van haat, angst en frustratie die leiden tot overdrijving, versimpeling en agressie, waarom schrijf je dan geen neutrale tekst die uitsluitend gebaseerd is op rationele argumenten? Waarom vervuil je mijn weblog met een ongefundeerde beschuldiging van rassenhaat door Anja Meulenbelt?

Als je op deze manier door blijft gaan op deze weblog dan ga ik binnenkort al je posts verwijderen.

"Het is helemaal geen onsmakelijke grap als je bedenkt dat de Zionisten vonden dat de
Joden in Europa zich als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden."

*Zucht*

Besef je hoe erg het is wat je zegt?

Als andere mensen ook erge dingen zeggen maakt dat wat Hirsi Ali zegt niet minder erg.

Mensen zijn geen schapen. Joden zijn geen schapen die je naar een slachtbank brengt. Niet-moslims zijn geen schapen die door moslims worden afgeslacht.

Mensen zijn mensen, iedereen voor de volle 100%. Niemand mag worden afgeslacht. Het idee dat het in de aard van moslims zit dat zij dat wel doen, slaat nergens op. Ik neem aan dat Hirsi Ali dat niet serieus bedoelde maar het voor de grap zei, en dan vind ik dat dus een hele gore grap.

Paul, ik weet niet wat er in jouw hoofd omgaat dat er zulke vergezochte associaties in je opkomen, maar daar doelde ik dus in ieder geval niet op.
 
Beste Esther,

Wanneer je ongepast ipv disstastefull had gebruikt zou ik
niet zo gedacht hebben. Je schreef gore (smoezelige, niet schone) en onsmakelijk over "wat islamieten met schapen doen". Ik dacht dat je van
Gogh's term "geitenneukers" voor islamieten bedoelde.

De reden van mijn reactie is dat er wel meer mensen zijn die deze denkfout over Hirsi Ali door het zetwerk in de Volkskrant zullen maken vandaar dit blog

De Profeet heb ik erbij gehaald omdat in deze Joods/Christelijke
samenleving men niet op de hoogte is van valse profeten die vergeleken worden met wolven in schaapskleren.
Hoe kan een slachtoffer zich ooit met de overweldiger verzoenen? Of een hert met een leeuw.

Rationele argumenten werken niet omdat het om belangen gaat.
Ik zie de Islam als militaire operatie en opvolger van de Katholieke kerk uit Rome want
de inquistite is door de politiek correcte taal al begonnen.

Dan krijg je met de invoering van kalifaat Euribia dezelfde godsdienst
en burgeroorlogen waar het Westen sinds de Middeleeuwen vanaf is.
Politici als Anja Meulenbelt zijn te naief is om in te zien waar zij op termijn aan meewerken omdat ze de geschiedenis niet kennen.

Ik dacht ook dat chimpanchees zulke lieve dieren waren totdat er een documantaire op tv was dat ze om de zoveel maanden een aap van een andere stam doden en opeten. Dit is evolutionair nodig omdat de bouwstoffen van 2 aminozuren niet in planten en vruchten zit.

Wanneer je mensen met computers zou vergelijken is religie software.
Mensen zijn 99,90 0/0 genetisch gelijk maar een cultuur opbouwen
duurt 4 tot 5 generaties kennis- en ervaringsoverdracht. Dit terwijl van immigranten wordt verwacht dat ze zich met een inburgeringscursus van een half jaar voldoende hebben aangepast aan 1000 jaarontwikkeling.

Toch is het zo dat in Israel tussen 1890 en de tweede wereldoorlog een aantal moordpartijen door Moslims
op Joden zijn geweest. De Zionisten die daar al woonden hadden geen begrip voor de overlevenden van de vernietigingskampen. Dat waren nog maar de barensweeen van wat in Eurabie gebeuren gaat en eenmaal op
gang gebrachte processen zijn niet meer te stoppen.

Nou, Esther is dit neutraal genoeg?
 
"Nou, Esther is dit neutraal genoeg?"

Je mag blijven :) (nog net)

En de woorden "goor" en "onsmakelijk" mogen wat mij betreft door "ongepast" worden vervangen.

Verder: je hebt de Profeet erbij gehaald omdat we in deze joods / christelijke samenleving niet van valse profeten op de hoogte zouden zijn (wolven in schaapskleren). Wat heeft dat met mijn tekst te maken?

Ik weet heel goed dat er wolven in schaapskleren bestaan. Schapen moeten zich niet verzoenen met wolven (en herten niet met leeuwen). Zolang de wolven nog geen vegetariër (pacifist) zijn geworden is verzoening voor de schapen heel onverstandig.

Maar wie is er schaap en wie is er wolf? Volgens mij zijn de wolven extremisten en zijn de schapen de mensen die daar last van hebben. Met de wolven moeten de schapen zich niet verzoenen, maar schapen onderling (gematigde moslims en gematigde niet-moslims) kunnen zich heel goed met elkaar verzoenen, ook schapen in schaapskleren.

Soms maakt Hirsi Ali wel een onderscheid tussen de gewone en de radicale Islam, maar soms ook niet. En wanneer ze de Islam in het algemeen zwart maakt bestempeld ze de meerderheid van gematigde moslims dus onterecht tot wolven.

Wanneer jij zegt dat je de Islam als militaire operatie ziet, doe je volgens mij hetzelfde.

Zoals ik in de blogtekst schreef, zie ik de Islam als een gezonde appel die een rotte plek heeft: extremisme / de radicale islam.

Jij lijkt de hele appel als verrot te beschouwen en op dat punt ben ik het dus niet met je eens en dat is de basis van het hele meningsverschil.

Anja Meulenbelt en de andere verzoeners willen niet verzoenen met extremisten, ze willen alleen verzoenen met het gezonde deel van de appel.
Dat heeft niets met naïviteit te maken.

En ben je nu moslims met chimpanchees aan het vergelijken? :o
(dan ga ik het woord ongepast maar weer eens gebruiken denk ik, wat dan een aardige understatement is)

En wat haal je er nu nog meer allemaal bij?
Zullen we ons beperken tot het debat tussen Hirsi Ali en "de verzoeners", in plaats van Israel en de Tweede Wereldoorlog?

Wat wil je zeggen met de religie software vergelijking? Dat moslim immigranten barbaren zijn voor wie het nog minstens 4 tot 5 generaties gaat duren voor ze zich verheven hebben tot ons beschaafde niveau?

We zijn allemaal voor 100% mensen en daarom volledig aan elkaar gelijk en gewaagd (niet hetzelfde maar wel gelijkwaardig).
Dat je je eigen waarden beter kent en logischer vindt wil niet zeggen dat ze ook echt beter zijn.

Als computers de genen zijn en cultuur / religie de software, dan is een update / aanpassong van die software aan de nieuwe omstandigheden voldoende, het opnieuw formateren van de computer / complete assimilatie is nergens voor nodig en juist schadelijk.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?